معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
تنظیم درخواستهای خرید و تحویل الکترونیکی کالا و خدمات
درخواستهای خرید الکترونیکی کالا و خدمات
تدوین و طراحی فرآیند واگذاری بیمه درمان تکمیلی کارکنان
فرایند استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی سایر دانشگاه ها
فرایند پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت
فرایند شرکت درتیم
فرآیند استفاده از تسهیلات بانکی
فرآیند استفاده از مهمانسراهای مشهد
فرآیند تشکیل نمایندگان و انجمن های ورزشی
فرآیند شرایط قهرمانی،تعیین قهرمان و پرداخت پاداش
فرآیند صدور بیمه نامه های خودرو ،آتش سوزی،مسئولیت مدنی،عمر،تکمیلی،انبارها و...
فرآیند بازدید از واحدهای تابعه
فرآیند تنظیم چک لیست و برنامه نظارتی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
فرآیند توسعه فضای سبز
صدور بررسی پیشنهادها در کمیسیون مناقصه،مزایده
فرآیند اعلام قیمت توسط کارشناس دانشگاه
فرآیند تأیید قرارداد -درخواست و تنظیم قرارداد
فرآیند صدور مجوز برگزاری مناقصات برای خرید ها و کارهای عمرانی، تجهیزات پزشکی
فرایند دریافت نامه از ارباب رجوع،شبکه دولت،سیستم وزارت،ارسال مراسلات و فکس
فرایند مراحل نامه های ارسالی
فرآیند ویرایش مکاتبات
تدوین و طراحی فلوچارت و فرایند صدور و درخواست بازدید فنی از خودرو
فرآیند تنظیم سند هزینه

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
استرداد اضافه واریزی
تنظيم ريز وجوه
درخواست وجه

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
ابلاغ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
ابلاغ اعتبارات عمومی هزینه ای
پایش تفاهم نامه داخلی با واحدها
تخصیص ردیف
صدورمجوزتصبره3وماده47آئین نامه مالی
فرایند مبادله اصلاحیه بودجه تفصیلی
فرآیند ارائه بودجه پیشنهادی دانشگاه
فرآیند مبادله بودجه تفصیلی
مبادله تفاهمنامه داخلی
مبادله موافقتنامه تملک استانی
مبادله موافقتنامه تملک ملی
فرآيند ابلاغ درآمدهاي اختصاصي

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
احصاء و مستند سازی و بهبود روشهای انجام کار
استقرار نظام مدیریت عملکرد
نظام پیشنهادات
اعمال تغییرات تشکیلاتی
برنامه بازدید ازواحدهای تابعه
حذف پستهای سازمانی 1446
ایجاد پست بانام در واحدهای تابعه
فرآیند تبدیل پست سازمانی به لحاظ اخذ مدرک تحصیلی
حذف و ایجاد پست سازمانی
ایجاد یا توسعه تشکیلات تفصیلی ستاد
ایجاد یا توسعه تشکیلات تفصیلی شبکه و مرکز بهداشت
ایجاد یا توسعه تشکیلات تفصیلی دانشکده
آزاد سازی پست های سازمانی واحدها ار بلوکه استخدام
احتساب مدرک تحصیلی (بدون تغییر عنوان پست سازمانی)
ارتقاء رتبه پایه و ارشد و خبره
ارتقاء طبقه استحقاقی (کمیته اجرایی)
تغییر عنوان پست سازمانی بدون احتساب
تغییر عنوان کارکنان قرارداد کار مشخص
فرایند ارتقاء رتبه عالی
تغییرعنوان پست سازمانی به لحاظ احتساب
احتساب سوابق تجربی بخش دولتی و غیر

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
انتخاب مهندسین مشاور
تهیه لیست کوتاه پیمانکاران برای مناقصات محدود
تهیه نقشه و برآورد پروژه
حل مشکلات عمرانی واحدها
رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار
شروع طرح جدید عمرانی
عقد قرارداد پیمانکاری
فرآیند واگذاری نگهداشت تاسیسات
نظارت مشاوره

عنوان فرآیند شناسه فرآیند
اصلاحیه برقراری حقوق بازنشستگی
بازنشستگی پیش از موعد عادی
بازنشستگی
برقراری حقوق وظیفه و وراث
صدور حکم ابلاغ بازنشستگی
احتساب سنوات دولتی و غیر دولتی
اعمال مدرک تحصیلی
افزایش ضریب حقوقی
برقراری حق اشعه
برقراری محرومیت از مطب
تغییر عنوان و انتصاب
حکم برقراری عایله مندی و اولاد
دریافت بخشنامه افزایش ضریب حقوقی از وزارت
انجام تعهدات خدمتی
ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
فرآیند تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان
آنلاین سازی حضور و غیاب
بازخرید مرخصی
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
گردش كار درون سازماني
ماموریت آموزشی کارکنان
ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی سامانه رشد وزارت متبوع
ثبت نام و طی دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان
فرایند سوم اجرای دوره های آموزشی شغلی
ارسال شناسنامه
صدور حکم نوبت کاری
مرخصی استعلاجی
مرخصی بدون حقوق
اخذ گواهی برای سفارت برای کادر هیات علمی
اخذ گواهی برای وام
ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
برقراری حق محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی
تبدیل وضع استخدامی اعضای هیات علمی
ترفیع پایه اعضای هیات علمی
جذب اعضای هیات علمی
دریافت دانشنامه تحصیلی
گواهی اشتغال جهت ارائه به سفارتخانه
برگزاری آزمون استخدامی
دریافت شناسنامه آموزشی از دانشگاه یا موسسات و یا سازمانهای دیگر
نیاز سنجی نهایی شده
احکام تغییر رتبه و طبقه
شرکت در آزمون جامع حضوری توجیهی بدو خدمت کارکنان
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
ارزیابی عملکرد
بررسی حق التدریس ها
تشکیل کمیته آموزش
درخواست مرخصی استحقاقی
تنظیمات قالب