English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

اهداف کلی حوزه مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1- تامین نیروی انسانی مجرب و کارآمد

2-افزایش توان استفاده بهینه از منابع

3-مشارکت در تصمیم گیری جهت توسعه

4-استقرار شبکه ارتباطی MIS

5-توانمندسازی کارکنان و مدیران

6- نگهداشت نیروی انسانی

7- قانونمداری

8- عدالت محوری

9- مشتری مداری

وظایف کلی حوزه  مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1-برنامه ریزی در خصوص تامین،توزیع و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه

2-انجام اقدامات مربوط به آموزش و توانمندسازی کارکنان

3-انجام اقدامات مربوط به از کارافتادگی، بازنشستگی و مستمری بگیری کارکنان

4- ارزیابی عملکرد کارکنان

5-برنامه ریزی  نیرو های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

6-اجرای سیاست های مربوط به تامین و تعدیل نیروی انسانی و ارائه روشهای مناسب جهت تحقق مطلوب سیاست های مذکور با توجه به میزان  بازنشستگی و نیز ظرفیت ها و امکانات منابع عرضه نیروی کار

7- برنامه ریزی و اجرای آزمونهای عمومی و تخصصی استخدام

8-اجرای امور مربوط به تامین نیازهای نیروی انسانی از طریق کارکنان  موجود با استفاده از برنامه های جابجایی و نقل و انتقالات  و تغییر شغل

9-اجرای نظام های ارزشیابی مشاغل و صدور احکام حقوق و مزایای کارکنان

10-صدور احکام بازنشستگی، ترفیعات واعضای هیئت علمی و...در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

11-اجرای  مقررات  مربوط به استفاده کارکنان از مرخصی ها

12-ابلاغ و اجرای آراء و احکام هیئت بدوی و تجدید  نظر رسیدگی به تخلفات اداری

13-تهیه و تنظیم ، طبقه بندی و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به احوال شخصی ، شغلی و اداری کارکنان شاغل و عایله تحت تکفل  آنان جهت اجرای نظام های خدمات اداری ، پرسنلی و درمانی و ارائه  اطلاعات لازم

14-مطالعه قوانین و مقررات و تدوین بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی

15-کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه

16-تصمیم گیری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی

17-شرکت در جلسات ،کمیته ها و کمیسیون های مربوط به امور اداری و استخدامی

18-آموزش توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی از ابعاد عمومی و تخصصی


حوزه مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

واحدهای تحت پوشش:

1-اداره کارگزینی  هیأت علمی

-رئیس اداره کارگزینی کادر هیأت علمی

-کارگزین مسئول

-کارگزین

-کارگزین مسئول نیروهای طرحی

-کارگزین

2- اداره کارگزینی اداری

-رئیس اداره کارگزینی اداری

-کارگزین ترفیعات و مزایا

-کارگزین مسئول

- کارگزین مسئول انتقالات

- کارگزین مسئول مرخصی ها

- کارگزین

3-اداره بازنشستگی

-رئیس اداره  امور بازنشستگی

-کارگزین مسئول

-کارگزین