English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->

فرآیندها

   دانلود : اخذگواهی_سفارت_برای_اعضای_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : اخذ_گواهی_برای_وام.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : ارتقاء_مرتبه_اعضای_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : برقراری_حق_محرومیت_از_مطب_.pdf           حجم فایل 40 KB
   دانلود : تبدیل_وضع_استخدامی_اعضای_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : ترفیع_پایه_اعضای_هیات_علمی.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : جذب_اعضای_هیئت_علمی.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دریافت_دانشنامه_تحصیلی.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : گواهی_اشتغال_جهت_ارائه_به_سفارتخانه.pdf           حجم فایل 44 KB