English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
-->

 

 

 

نام:ناصر 

نام خانوادگی:رضازاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 32240652

شماره داخلی: 342