English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
-->

 

یوسف کامجو

مسئول امور قراردادها

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به قراردادها ، مزایدات  و مناقصات