English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
-->

 

یوسف کامجو

مسئول امور قراردادها

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به قراردادها ، مزایدات  و مناقصات