English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

 

جواد فتحی

رئیس اداره حسابداری

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به حسابداری ، پرداخت هزینه های اسناد ، پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی