English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
-->

 

کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

رسیدگی به امور رانندگان استیجاری و ایاب و ذهاب

سرکشی به واحدهای تابعه و کنترل خودروهای تحت اختیار

تنظیم ماموریت و کارکرد خودروها