English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
-->

 

کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

رسیدگی به امور رانندگان استیجاری و ایاب و ذهاب

سرکشی به واحدهای تابعه و کنترل خودروهای تحت اختیار

تنظیم ماموریت و کارکرد خودروها