English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
-->

 

محمدرضا صدیقی

مسئول خدمات و امور پشتیبانی

معرفی : رسیدگی بر کلیه امور پشتیبانی و برنامه ریزی جهت اجرای دستورالعمل های مرتبط ، برگزاری دوره های آموزشی