English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
-->

 

رحیم رحیمی

رئیس اداره خدمات

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به خدمات ، امور پرسنلی ، و تعمیر ات ساختمانها