English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

 

رحیم رحیمی

رئیس اداره خدمات

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به خدمات ، امور پرسنلی ، و تعمیر ات ساختمانها