English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

 

کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه

انجام امور مربوط به کمیته انظباطی کار

برگزاری کمسیون ها مناقصات و مزایدات

شرکت در جلسات و همایش ها

برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف سازمان در واحدهای تابعه