English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

 

 

علی غفار کسرایی

مدیر خمات پشتیبانی

معرفی : نظارت بر کلیه امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای دستورالعمل های مرتبط ، برگزاری مناقصات و مزایدات ، تهیه و تجهیز کلیه امکانات مورد نیاز واحدها