English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->


معرفی اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان

اداره آموزش و توانمندسازی منابع انسانی یکی از واحدهای معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجانغربی میباشد که سطح دانش و مهارتهای شغلی مناسب برای کارمندان را در راستای انجام وظایف ،مموریت ها و دستیابی به اهداف دانشگاه ،تعیین می نمایدو موظف به اجرای مراحل اصلی فرآیند آموزش در دانشگاه می باشد. تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزشی در چارچوب دستورالعمل نظام آموزشی در راستای افزایش و بهبود شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقاء بهره وری و کارآمدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود .

 فرآیند آموزش در سه حوزه :

الف) خط مش گذاری آموزش

ب) طراحی وبرنامه ریزی آموزش

ج) اجرای آموزش


شرح وظایف کارشناسان آموزش:

1- طراحی و نیازسنجی عناوین دوره های آموزشی عمومی ،شغلی،بهبود مدیریت

2- تشکیل کمیته  اجرایی آموزش کارکنان

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی و تعیین بودجه دوره های آموزشی

4- مدیریت سامانه آموزش کارکنان

5- مدیریت آزمون های الکترونیکی کارکنان

6- مدیریت کلاسی های آموزشی

7- شرکت در جلسات و ارایه پیشنهادات و راه کارهای لازم

8- برگزاری کارگاههای آموزشی

9- استخراج شناسنامه آموزشی کارکنان جهت احتساب مزایای آموزشی

10-نظارت و ارزیابی دوره های آموزشی کارکنان

11- برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت کارکنان

12- ورود اطلاعات آموزشی بازآموزی مداوم و سایر موسسات مجاز به برگزاری دوره در شناسنامه آموزش کارکنان

13- سایر امور محوله