English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢
-->

لیست پروژه ها

   دانلود : مصوبات_سفر_ریاست_جمهوری.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : مراکز_شهری.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : مراکز_روستایی.pdf           حجم فایل 941 KB
   دانلود : طرح_های_درمانی.pdf           حجم فایل 770 KB
   دانلود : ستاد_شبکه.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : خانه_های_بهداشتی.pdf           حجم فایل 1852 KB
   دانلود : پروژه_های_آموزشی.pdf           حجم فایل 260 KB
   دانلود : پایگاه_سلامت.pdf           حجم فایل 211 KB