English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

معرفی اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان

اداره آموزش و توانمندسازی منابع انسانی یکی از واحدهای معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجانغربی میباشد که سطح دانش و مهارتهای شغلی مناسب برای کارمندان را در راستای انجام وظایف ،مموریت ها و دستیابی به اهداف دانشگاه ،تعیین می نمایدو موظف به اجرای مراحل اصلی فرآیند آموزش در دانشگاه می باشد. تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزشی در چارچوب دستورالعمل نظام آموزشی در راستای افزایش و بهبود شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقاء بهره وری و کارآمدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود .

 فرآیند آموزش در سه حوزه :

الف) خط مش گذاری آموزش

ب) طراحی وبرنامه ریزی آموزش

ج) اجرای آموزش