English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

فرآیند

   دانلود : آزاد_سازی_پست_های_سازمانی_.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : ایجاد_یا_توسعه_تشکیلات_دانشکده.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود : ایجاد_یا_توسعه_تشکیلات_واحدها.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : ایجاد_یا_توسعه_تشکیلات_تفصیلی.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : حذف_و_ایجاد_پست_سازمانی.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : فرآیند_تبدیل_پست_سازمانی.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : ایجاد_پست_بانام.pdf           حجم فایل 53 KB
   دانلود : حذف_پستهای_سازمانی_14.46.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : برنامه_بازدید_ازواحدهای_تابعه.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : اعمال_تغییرات_تشکیلاتی.pdf           حجم فایل 38 KB