English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

 

    نام ونام خانوادگي : حامد عفتی

مدرک تحصيلي لیسانس

رشته تحصيلي :مدیریت

سمت: مسئول واحد بایگانی

تلفن تماس: 04431937

شرح وظایف:

- حفظ و نگهداری پرونده ها، نامه ها اسناد و مدارک محرمانه کارکنان

- هماهنگی با شبکه ها و واحدها جهت ارسال و دریافت پرونده ها

- نظارت بر کد گذاری طبقه بندی ،تفکیک و بایگانی پرونده ها مطابق با دستورالعمل های مربوطه

- انجام امورات مربوطه با دستور مدیر منابع انسانی