English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
-->

فرآیندها

   دانلود : فلوچارت_فرآیند__درآمدهای_اختصاصی.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : فلوچارت_مبادله_موافقت_نامه_.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : فلوچارت_فرآیند_تأمین_اعتبار_اسناد_.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : فلوچارت_تفاهم_نامه.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : فرآیند_تخصیص_ردیف_های_ابلاغی_.pdf           حجم فایل 259 KB