English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

 

مدیر بودجه و پایش عملکرد دانشگاه:

معرفی:

 

نام نام خانوادگیاحد مصریان

عنوان پست سازمانیمدیر بودجه و پایش عملکرد

سابقه خدمت:  33 سال

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس:  31937223

   سوابق خدمتی :

ü      مسول دفتر مدیریت تشکیلات و آموزش بودجه برنامه ای  یکسال

ü      کمک کارشناس بودجه مدیریت تشکیلات و آموزش بودجه برنامه ای پنچ سال

ü      کارشناس بودجه مدیریت تشکیلات و آموزش بودجه برنامه ای سه سال

ü      رئیس گروه کارشناسان  بودجه مدیریت تشکیلات آموزش بودجه برنامه ای چهارده سال

ü      رئیس امور عمومی دانشکده بین الملل (پردیس) دانشگاه شش ماه

ü      مدیر بودجه پایش عملکرد دانشگاه 9 سال