English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

شرح وظایف

1- انجام امورات مربوط به نقلو انتقالات

2- بررسی و تکمیل صورتجلسه های کمیته نقل و انتقالات

3- انجام مکاتبات مربوط به ماموریت های بدون استفاده از فوق العاده روزانه و انتقال و صدور احکام

4- انجام مکاتبات مربوط به ماموریتهای آموزشی و صدور احکام

5- صدور گواهی نامه های اشتغال به کار بر اساس محتویات پرونده پرسنلی

6- پاسخگویی به شکایات و مکاتبات مربوط به انتقال و ماموریت و ماموریتهای آموزشی

7- مکاتبا مربوط به عتبات عالیات و حج