English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->

 


نام : مهدی

نام خانوادگی : آرزومند

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس 

رشته تحصیلی :حقوق

سمت : رئیس اداره مناقصات و مزایدات

شماره تماس : 04431937105

شرح وظایف:

1-     برگزاری مناقصات و مزایدات برای معاملات بزرگ (کلان) دانشگاه.

2-     مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، بخشنامه­ها، آئین­نامه­های اجرایی مرتبط و آئین­نامه مالی و معاملاتی.

3-     برنامه­ریزی بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه جهت بررسی و نظارت بر قراردادهای تنظیمی دانشگاه.

4-     بررسی شرایط عمومی قراردادها و الحاق شرایط اختصاصی پس از اخذ نظرات فنی و تخصصی.

5-     پاسخ به نامه­ های واصله از مراجع ذیربط و راهنمایی و هدایت ارباب­رجوع.

6-     تهیه گزارش از اقدامات انجام یافته و ارائه آن به مقامات مافوق.

7-     مطالعه، بررسی، اعلام نظر نسبت به شرایط مناقصات و مزایدات و قراردادهای انعقادی.

8-     اعلام نظر در خصوص صدور مجوز افزایش حجم قراردادهای انعقادی.

9-     ارائه مشاوره و راهنمائی واحدهای تابعه دانشگاه در تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی واگذاری­ها.

10-  انجام سایر امور مرتبط با شغل حسب نظر مقام مافوق.

11-  نظارت بر حُسن اجرای وظایف کارشناسان اداره امور قراردادها.