English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

 


 نظارت بر امورات رفاهی و تربیت  بدنی کارکنان  ،نظارت بر پرسنل تحت سرپرستی ، انجام امورات  پرداخت تسهیلات بانکی ، امورات  مربوط به اسکان و استفاده از زائرسرا و مامور سرا و پانسیونها ، امورات مربوط به خدمات بیمه تکمیلی