English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

 

هاشم نبی یار

رئیس اداره حسابداری

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به حسابداری ، پرداخت هزینه های اسناد ، پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی