English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

 

کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه

مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی واحد

کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی

شرکت در جلسات و همایش ها