English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->


  نظارت بر کلیه  امور ات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای  دستورالعمل های  مرتبط ، نظارت بر نیروهای تحت سرپرستی ، نظارت و تایید درخواست  کالا