English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

نام :

نام خانوادگی :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سمت : معاون مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

شماره تماس : 04431937193 / 04432224059

معرفی : نظارت بر کلیه  امور ات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای  دستورالعمل های  مرتبط ، نظارت بر نیروهای تحت سرپرستی ، نظارت و تایید درخواست  کالا