English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

  نظارت بر کلیه  امور ات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای  دستورالعمل های  مرتبط ، تهیه و تجهیز کلیه امکانات مورد نیاز واحدهای تابعه ، نظارت بر ادارات تدارکات ،حسابداری،دبیرخانه،نظارت برخدمات عمومی،رفاهی و تربیت بدنی، مناقصات و مزایدات ، تعمیر و نگهداری ، نماینده معاون توسعه در کمیسیون مناقصات ، برگزاری و شرکت در کمیسیون مناقصات ، مزایدات و استعلام ، نظارت بر عملکرد پیمانکاران ، پایش نیروهای خدمتگذار در واحدهای تابعه استانی