English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
-->

نام و نام خانوادگی :مرضیه محمدی:

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:مدیریت دولتی -مدیریت نیروی انسانی

سمت : رئیس اداره آموزش و توانمند سازی کارکنان

شماره تماس:04431937358


شرح وظایف :

1- طراحی و نیازسنجی عناوین دوره های آموزشی عمومی ،شغلی،بهبود مدیریت

2- تشکیل کمیته  اجرایی آموزش کارکنان

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی و تعیین بودجه دوره های آموزشی

4- مدیریت سامانه آموزش کارکنان

5- مدیریت آزمون های الکترونیکی کارکنان

6- مدیریت کلاسی های آموزشی

7- شرکت در جلسات و ارایه پیشنهادات و راه کارهای لازم

8- برگزاری کارگاههای آموزشی

9- استخراج شناسنامه آموزشی کارکنان جهت احتساب مزایای آموزشی

10-نظارت و ارزیابی دوره های آموزشی کارکنان

11- برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت کارکنان

12- ورود اطلاعات آموزشی بازآموزی مداوم و سایر موسسات مجاز به برگزاری دوره در شناسنامه آموزش کارکنان

13- سایر امور محوله