English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

رئوس وظایف:
-انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران.

-انجام امور هیات های بدوی و تحدید نظر از قبیل ابلاغ آراء، صدور احکام، و مکاتبات مربوطه.

- سایر مکاتبات و امور محوله.

 

ارزشیابی حرکتی است که بوسیله آن سازمان عملکرد کارکنان را در مسئولیتهایی که بعهده دارند، بررسی کرده و میسنجد.

ارزشیابی از یک طرف به سنجش چگونه کار کردن و مسئولیت کارکنان میپردازد و از طرف دیگر، برخی از خصوصیات شخصی آنان را مورد سنجش قرار میدهد. در اینجا باید این نکته را یادآور شد که در ارزشیابی های معمول، غالبا از استعدادهای بالفعل کارکنان و رفتارهای ظاهری ارزیابی میشود، در صورتیکه انسانها دارای استعدادهای بالقوه و رفتارهای غیرمشهود نیز میباشند که باید مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین، ارزشیابی کارکنان مراحلی رسمی است برای سنجش و آگاه ساختن کارکنان در مورد نحوه کار، مسئولیتهای محول وخصوصیات مورد نظر و همچنین، شناخت استعدادهای بالقوه آنان به منظور شکوفایی آنان در ابعاد مختلف.

اهداف ارزشیابی عملکرد کارکنان

اولین و مهمترین هدف: آگاه ساختن کارکنان از نحوه کارکردن، انجام دادن وظایف و مسئولیتها و رفتارهای آنان

اهداف دیگر عبارتند از:

  • تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان
  • طراحی صحیح مشاغل
  • ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات و انتصابات
  • ایجاد عدالت استخدامی
  • ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه
  • تهیه طرحهای پرداخت براساس بهره وری
  • رفع نارسایی های مربوط به شیوه های نیرویابی، جذب و گزینش
  • تقویت نظام ارتباطی بین مدیران و کارکنان