English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

 

 

1-بررسی نیازهای استخدامی باهمکاری معاونت آموزشی دانشگاه وهماهنگی با واحدهای تابعه جهت انجام امور مربوط به صدور احکام  استخدامی تغییر حقوق و مزایا وترفیع پایه وسایر احکام مربوطه براساس مقررات وآئین نامه های مربوطه

2-هماهنگی با واحدهای تابعه  با برنامه ها وهدفهای مورد نظر

3-شرکت درجلسات مربوط براساس مقررات وآئین نامه های مربوطه

4-مطالعه قوانین ومقررات استخدامی اعضای هیات علمی واظهار نظر درمورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

5-تهیه گزارشات لازم

6-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مافوق و مطابق مقررات

7-انجام امور مربوط به مرخصی اعضای هیات علمی

8-انجام امور مربوط به بورسیه های دانشگاه

9-تهیه قراردادهای محرومیت از مطب اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیای