English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->

فرآیند واحد کامپیوتر و آمار

   دانلود : نمودار_نرم_افزار.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : نمودار_سخت_افزار.pdf           حجم فایل 69 KB