English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

واحد فناوری اطلاعات معاونت توسعه در سال 88 فعالیت خود را شروع نموده است . این واحد مسئولیت پشتیبانی و راه اندازی کلیه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری معاونت توسعه و همچنین تهیه آمار های نیروی انسانی را بر عهده دارد . هم اکنون پشتیبانی سیستم های زیر بر عهده این واحد می باشد 

1. سیستم پرسنلی

2. سیستم ارزشیابی

3. سیستم TDS

4. اتوماسیون تردد

5.وب سایت معاونت توسعه

6.اتوماسیون نقلیه

8. سیستم نیروهای طرحی

9. تهیه و ارسال گزارشات اماری مختلف

...