English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

 

شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستفل(موضوع ماده 4 تصویب نامه شماره 206/44439 مورخ 1390/9/20 شورای عالی اداری) به شرح زیر تعیین می شود:

1.پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی

تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذیربط.

2.زمینه سازی برای اجرای سیاست ها ، راهبردها و برنامه های مصوب.

3.بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری.

4.بررسی و تایید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط.

5.بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری.

6.بررسی و تایید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه

و ارایه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور.7

8.بررسی و تایید همایش های مورد نیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات .

9.نظارت بر نحوه اجرای برنام جامع اصلاح فرآیندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه .

10.شناسایی وظایف وفعالیت های قابل واگذاری سازمان یاموسسه به بخش غیر دولتی و ارایه پیشنهاد به مرجع ذیربط.

11.ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط.

12.نظارت بر حسن اجرای واگذاری امرو تصدی گری و چابک سازی دستگاه.

13.تهیه وتنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات اقدامات کمیسیون تحول اداری

سازمان یا موسسه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط.

 

تبصره 1: تمامی مصوبات کمیسیون ، پس از تایید رئیس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.

تبصره 2: کمیسیون می توانند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی

با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات موسسات مشاوره ای اقدام