English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

1.        انجام مطالعات و تحلیل‌های علمی مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا و استقرار نظام‌ها و سبک‌های نوین مدیریت برای انجام کارآمد مأموریت‌ها و وظایف اصلی.

2.        بررسی و پیشنهاد اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی و شرح وظایف واحدهای سازمانی.

3.        -تهیه و تدوین نمودار سازمانی دانشگاه با هماهنگی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری.

4.        تهیه و تدوین شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی واحدهای تابعه.

5.        بررسی و پیشنهاد ادغام، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی بر اساس ضوابط ابلاغی.

6.        بررسی و پیشنهاد حذف، ایجاد و تبدیل پست‌های سازمانی موردنیاز واحدهای تابعه بر اساس ضوابط ابلاغی.

7.        بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب با همکاری واحدهای مرتبط.

8.        نظارت بر حسن استقرار ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه نظارت بر ابلاغ‌های سطوح مدیریتی، سرپرستی و کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه.

9.        نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در قالب کمیته‌های انتصاب و نقل و انتقالات.

10.     بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر صحت امور مهندسی سازمان.

11.     شرکت در همایش‌ها، جلسات و کارگروه‌های کشوری و منطقه‌ای مهندسی سازمان.

12.     به‌روز نمودن بانک اطلاعاتی مرتبط با حوزه مهندسی سازمان.

13.     شرکت در جلسات حوزه مهندسی سازمان قطب 2  کشوری.

14.     مدیریت اسناد و صورت‌جلسات در حوزه مهندسی سازمان.

15.     پاسخ به مکاتبات واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص مهندسی سازمان.

16.     تهیه گزارش‌های عملکرد به‌صورت دوره‌ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط.

17.     بررسی، تحلیل و نظارت بر صورت‌جلسه‌های نقل و انتقالات جهت اختصاص ردیف مرتبط.

18.     بررسی، تحلیل و نظارت بر صورت‌جلسه‌های تغییر عناوین جهت اختصاص ردیف مناسب.

19.     هماهنگی و ذخیره و یا تبدیل و ارتقاء پست‌های سازمانی جهت آزمون‌های استخدامی.

20.     طراحی و ترسیم نمودارهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه

21.     ارائه پیشنهاد‌های لازم به مقامات بالاتر در خصوص واحدهای موازی و خارج از ساختار دانشگاه.

22.     مشارکت در نیازسنجی آموزشی و تدوین محتوا و راهنماهای آموزشی در حوزه مهندسی سازمان بر اساس ضوابط ابلاغی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی.

23.     مشارکت در تدوین و پایش برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترک مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه.

24.     مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان‌های نظارتی.