English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل عبارت‌اند از:

۱- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند انتصابات و تغییر عناوین کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی.

۲- نظارت بر صحت احکام استخدامی کارکنان.

۳- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند ارتقاء طبقه کارکنان.

۴- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند ارتقاء رتبه کارکنان.

۵- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب مدرک تحصیلی کلیه کارکنان.

۶- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب سوابق دولتی و تجربی کارکنان.

۷- مکاتبه با مدیریت حراست در خصوص کارکنان متقاضی پست‌های مدیریتی و سرپرستی.

۸- پیگیری و برگزاری جلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل.

۹- بررسی درخواست‌های ادامه تحصیل کارکنان بر اساس ضوابط مرتبط و شرایط احراز و اعلام نتیجه در سامانه مهندسی مشاغل.

۱۰- بررسی و تائید درخواست‌های ارتقاء در سامانه مهندسی مشاغل.

11-نظارت بر کمیته‌های فرعی طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه.

12-پاسخ به مکاتبات مربوط به شکایات کارکنان به دیوان عدالت اداری.

13-بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر صحت امور مهندسی مشاغل.

14-شرکت در همایش‌ها، جلسات و کارگروه‌های کشوری و منطقه‌ای مهندسی مشاغل در خصوص تدوین شرایط احراز، شرح وظایف، ضوابط انتصاب مدیران و ...

15-به‌روز نمودن بانک اطلاعاتی مرتبط با حوزه مهندسی مشاغل.

16-انجام مطالعات و تحلیل‌های علمی مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزیه‌وتحلیل شغل و شرایط احراز شغل.

17-مشارکت در نیازسنجی آموزشی و تدوین محتوا و راهنماهای آموزشی در حوزه مهندسی مشاغل بر اساس ضوابط ابلاغی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی

18-مشارکت در تدوین و پایش برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترک مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه.

19- مدیریت اسناد و صورت‌جلسات کمیته‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر جلسات مرتبط.

20-پاسخ به مکاتبات واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص مهندسی مشاغل.

21- تهیه گزارش‌های عملکرد به‌صورت دوره‌ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط.