English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->

 

 

اعضاء کمیته اجرایی مهندسی و ارزیابی مشاغل:

1. علی اکبر شبانی  (معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه­ریزی) بعنوان رئیس کمیته

2. ناصر رضازاده (مدیر توسعه سازمان و تحول اداری) بعنوان دبیر کمیته

3. دکتر احمد حاج ­ابراهیمی (مدیر منابع انسانی) بعنوان عضو کمیته

4. سیدسلیمان شریفی (رئیس­ گروه مهندسی مشاغل) بعنوان عضو کمیته

وظایف کمیته اجرایی مهندسی و ارزیابی مشاغل:

1. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادهای دریافت شده از واحدهای تابعه در خصوص اجرای طرح مهندسی مشاغل بر اساس قوانین و مقررات

2. نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، شناسنامه آموزشی، سوابق تجربی و غیره بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرح مهندسی مشاغل

3. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح طرح مهندسی مشاغل به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به منظور جاری نگهداشتن طرح­ها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دانشگاه

4. نظارت بر تعیین شرایط تصدی و احراز مشاغل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی

5. نظارت و کنترل مجوزهای مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوط

6. نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل طبقه کارکنان با توجه به قوانین و ضوابط موجود در طرح مهندسی مشاغل

7. بررسی و تائید کلیه پیشنهادهای مرتبط با ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات جاری

8. نظارت بر صحت صدورکلیه احکام استخدامی دانشگاه

9. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به مهندسی مشاغل

10. تشخیص و تائید تجربه مربوط و مشابه و تجارب بخش غیردولتی

اعضاء کمیته فرعی مهندسی مشاغل:

1. بالاترین مقام اجرایی واحد سازمانی (رئیس کمیته)

2. مسئول امور اداری واحد (دبیر کمیته)

3. نماینده گروه مهندسی مشاغل دانشگاه (عضو کمیته)

4. مسئول کارگزینی واحد (عضو کمیته)