English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢
-->

 

نام:ناصر 

نام خانوادگی:رضازاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 32240652

شماره داخلی: 342

 شرح وظایف:

1ـ  نظارت برحسن استقرار ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه

2ـ بررسی پیشنهاد اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی برنامه ریزی و نظارت بر جایریزی تشکیلات مصوب هیات امنا

3 ـ نظارت بر اجرای نظام های نوین مدیریتی از جمله نظام پیشنهادات، ایده ها و تجربیات کارکنان، مدیران و فرایندها

4 ـ نظارت بر انتصاب،تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه، احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان