English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت

فرآیند اجرای پروژه های امانی

فرآیند اجرای پروژه های پیمانی استانی

فرآیند اجرای پروژه های ملی

فرآیند تصویب طرح و تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار واجد شرایط

فرآیند توزیع کار به کارشناسان فنی

فرآیند تهیه آمار و گزارشهای آماری

فرآیند نظارت بر مراکز خصوصی

   دانلود : مناقصه_محدود.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : مناقصه_عمومی.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : ترک_تشریفات.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : انتخاب_مشاور.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : انتخاب_مشاور_فاز_1و_2.pdf           حجم فایل 194 KB
   دانلود : انتخاب_پیمانکار.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : استعلام.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : نظارت_مشاوره.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : فرآیند_واگذاری_نگهداشت_تاسیسات.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : فرآیند_واگذاری_نگهداشت_تاسیسات.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : عقد_قرارداد_پیمانکاری.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : شروع_طرح_های_جدید_عمرانی.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : رسیدگی_به_صورت_وضعیت_پیمانکار.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : حل_مشکلات_عمرانی_واحدها.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : تهیه_نقشه_و_برآورد_پروژه_.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : تهیه_لیست_پیمانکاران_برای_مناقصات.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : انتخاب_مهندسين_مشاور.pdf           حجم فایل 40 KB