English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

 

 • بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران و تهیه طرح و نقشه و كارشناسی و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح جهت اخذ تصمیم .
 • انجام نظارت بر ساخت و ساز كلیه فعالیت های ساختمانی كلیه واحدهای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برآورد هزینه و اسناد مناقصه پروژه ها قبل از اجرا
 • برگزاری و تشكیل جلسات مناقصه و واگذاری پروژه ها به پیمانكاران واجد شرایط
 • تهیه پیش نویس قراردادهای پروژه های عمرانی
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانكاران ( كاركرد-تعدیل-مابه التفاوت و ...) و صدور گواهی لازم جهت پرداخت موقت یا قطعی به ایشان
 • نظارت بررسی و تایید اسناد پروژه های امانی كه توسط كلیه واحدهای دانشگاه اعم از آموزش-بهداشت-درمان-غذا و دارو و... انجام می گردد.
 • پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه های تعمیراتی شامل تعمیرات اساسی بیمارستان ها ، دانشكده ها، خوابگاه ها ، خانه ها و مراكز بهداشت شهری و روستایی ، اورژانس ها و ...
 • تشكیل كمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی
 • نظارت بر عملكرد و راهبری تاسیسات دانشگاه و حوزه تابعه
 • ارایه گزارش پیشرفت فیزیكی و مشكلات پروژه ها به مراجع ذیربط
 • پیگیری تامین اعتبار پروژه های عمرانی و تهیه پیش نویس موافقت نامه پروژه های عمرانی
 • فراخوان مشاوران و پیمانکاران
 • برگزاری مناقصات مشاوران و پیمانکاران
 • انتخاب پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی
 • برآورد اولیه پروژه های عمرانی
 • تعیین ناظرین پروژه ها
 • بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی وتعدیلهای مربوطه
 • تعامل با مدیریتهای محترم حوزه معاونت پشتیبانی
 • پیگیری و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت احداث ویا تکمیل پروژه ها
 • شرکت در جلسات شورای فنی استان و کمیته برنامه ریزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ریالی-پیشرفت فیزیکی پروژه ها) به ریاست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتیبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت، ،در قالب فرم و یا...
 • نظارت بر قراردادهای تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی و ... واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان
 • نظارت بر عملکردمشاوران و ناظرین ذیربط
 • شرکت در جلسات مدیران و سمینارها و دوره ها