English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢
-->

فرآیندها

 

   دانلود : فرآیند_شرکت_در_آزمون_بدو_خدمت_کارکنان.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : فرآیند_دریافت_شناسنامه_آموزشی_.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرآیند_بررسی_حق_التدریس_ها.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : فرآیند_ارسال_شناسنامه.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : فرایند3اجرای_دوره_های_آموزشی_شغلی.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_نام_دوره_بدو_خدمت_.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_نام_در_سامانه_رشد_.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : نیاز_سنجی_نهایی_شده.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : فرایند_تشکیل_کمیته_آموزش.pdf           حجم فایل 75 KB