English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١١ اسفند ١٤٠٢
-->

آیین نامه ها و دستورالعمل های مدیریت خدمات پشتیبانی

 

1. دستورالعمل امور رانندگي

2. دستورالعمل امور مهد كودك

3. دستورالعمل مراسلات پستي