English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

برای وارد شدن به سیستم ارزشیابی کارکنان کافی است فایل زیر را دریافت و سپس در نام کاربری کد ملی و در رمز عبور شماره شناسنامه را وارد و اقدام به تکمیل فرم ارزش یابی خود نمایید.

تذکر:جهت حفظ امنیت پرونده ارزشیابی حتما رمز عبور خود را تغییر دهید.

دانلود فایل ارزشیابی کارکنان