English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢

اعتبار بخشی موسسه ای:

            اعتباربخشی (Accreditation) یکی از الگوهای مورد استفاده در ارزشیابی فرایندی سیستماتیک است که هدف اصلی آن اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و یا موسسه می باشد. این فرایند، نیازمند ارتقاء مستمر کیفیت بوده و جهت اطمینان از حفظ موقعیت اعتبار داده شده و یا ارتقاء آن در سازمان یا موسسه مربوطه، به ارزیابی‌های مجدد آن در دوره های زمانی مختلف، نیاز می باشد.

الگوی اعتباربخشی طی دو مرحله ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی انجام میشود. در مرحله ارزشیابی درونی، با توجه به رسالت و هدفهای سازمان، کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام (برنامه، سازمان یا مؤسسه) به وسیله خود اعضای تشکیل دهنده نظام ارزیابی می‏شوند. در مرحله ارزشیابی بیرونی هیأت همتایان از خارج از نظام مورد ارزیابی، به بازدید نظام می‏پردازند و ضمن بررسی گزارش ارزیابی درونی، گزارش رسمی ارزیابی نظام دانشگاهی را تدوین می‏کنند.

      

اعتباربخشی  به منظور ارزشیابی کیفیت موسسه های آموزشی سالهاست که درکشورهای مختلف جهان در حیطه های مختلف اعم از آموزشی و خدماتی به کار گرفته می شود. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به عنوان دانشگاه تیپ یک به منظور همگامی در اجرای دور دوم ارزیابی واعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها ، در فرایند اعتباربخشی مشارکت نموده و واحد اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه زیر نظر هیات رئیسه موسسه  فعالیت خود را آغاز کرد تا در استقرار استانداردهای موسسه ای در دانشگاه گام بردارد.

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در 8 حوزه ، 76 استاندارد الزامی    و 18 استاندارد  ترجیحی ) به شرح زیر طراحی و ابلاع  شده است.

1- حوزه رسالت و اهداف

2- حوزه مدیریت

3- حوزه منابع وامکانات

4- حوزه کیفیت وتعالی سازمانی

5- حوزه هیأت علمی

6- حوزه خدمات دانشجویی

7- حوزه پژوهشی

8- حوزه آموزش دانشجویی

فایل های قابل دریافت:

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

آیین نامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور

آیین نامه شیوه های تشویقی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور

پروتوکول اعتباربخشی