معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام ونام خانوادگی : فیروز حسین زاده

درجه تحصیلی فوق لیسانس

رشته تحصیلی : معماری سیستمهای  کامپیوتری

سمت: کارشناس مسئول کامپیوتر

تلفن تماس: 31937351-044

نام و نام خانوادگی : زینب میر علی اشرف

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : ریاضی

سمت : کارشناس کامپیوتر و مسئول آمار معاونت توسعه - مدیریت منابع انسانی


تلفن:     04431937351

نام و نام خانوادگی : امیر محمد قلی زاده

درجه تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات

سمت : کارشناس کامپیوتر    و رئیس گروه سیستم ها و روش ها و تحول اداری

نام و نام خانوادگی : جواد جبارزاده           

درجه تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات

سمت : کارشناس کامپیوتر و مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

تلفن تماس :    31937276-044

دورنگار :     32233770-044تنظیمات قالب