معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:  دکتر سعید حسین پور

سمت: مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی

تحصیلات:دکترای تخصصی مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی

مرتبه علمی:هیئت علمی رسمی قطعی با مرتبه استادیار

شماره تماس: 044-31937252

تنظیمات قالب