معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام نام خانوادگی :  احد مصریان

عنوان پست سازمانی :  مدیر بودجه و پایش عملکرد

سابقه خدمت:  34 سال

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس:  31937223

 شرح وظایف:

  • نظارت، کنترل منابع اعتباری وصول شده، توزیع شده و پایش و پاسخگویی مناسب به منابع مافوق
  • مبادله موافقت نامه ، تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی
  • ارائه راهکارهای حل مشکلات منابع دانشگاه و اجرای سیسات های اعتباری مصوبات کمیته تخصیص، هیأت رئیسه و هیأت امناء
  • نظارت، کنترل پایش عملکرد کلیه واحدها و تجزیه و تحلیل منابع و کارکرد واحدها و ارائه گزارشات مدیریتی به سطوح مدیریتی بالا.
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق در چارچوب حوزه مربوطه.
تنظیمات قالب