English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦

 

بهروز میرزایی

مسئول نقلیه

معرفی : رسیدگی بر کلیه امور خودرویی و برنامه ریزی جهت نوسازی ناوگان خودرویی